Silesia Marathon 2014

Silesia Marathon 2014

Katowice niedziela 05 października 2014 09:00 Maraton
Silesia Marathon 2014

Zaproszenie na Silesia Marathon 2014, który odbędzie się 5.10.2014 w Katowicach.

Przed nami 6. edycja Silesia Marathon.

Tegoroczne zawody odbędą się 5 października 2014 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony zawodów www.silesiamarathon.pl i rejestrację swojego uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmowane są od 21 lutego 2014 roku.

silesia plakat

Silesia Marathon 2014 

Regulamin biegu maratońskiego

 I. Organizator

 1. Organizatorem Silesia Marathon 2014 jest fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 70/1216, NIP: 9542681308, KRS: 0000334726

2. Zawody organizowane są pod honorowym patronatem:

- Ministra Sportu i Turystyki RP

- Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

- Międzynarodowego Stowarzyszenia Maratonów i Biegów Ulicznych

II. Termin i miejsce. Trasa biegu.

1. Bieg odbędzie się 5 października 2014 roku.
2. Start Silesia Marathon 2014 nastąpi o  godz. 9.00.
3. Miejsce startu zostanie podzielone na strefy. Zawodnicy muszą ustawić się na
starcie do godz. 8.45 w wyznaczonych strefach startowych. Przydział do konkretnych stref startowych odbywa się na podstawie podanych przez zawodnika wyników w formularzu rejestracyjnym oraz kolejności zgłoszeń.
4. Trasa biegu poprowadzona będzie przez śląskie miasta, a jej dokładny przebieg zostanie zamieszczony na stronie biegu.
5. Bieg odbędzie się na ulicach z wyłączonym ruchem kołowym.
6. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF, a jej długość wynosi 42,195 km.
7. Trasa będzie oznakowana co 1 km.
8. Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co 5 km. Dodatkowe punkty z wodą mineralną będą ustawione na 32,5 oraz 37,5 km trasy biegu.
9. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

III. Uczestnictwo

1. W biegu maratońskim mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 4 października 2014 roku ukończą 18 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:

a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i przepisów PZLA a tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

b) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,

c) posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu maratońskim.

3. Zawodnicy dokonując rejestracji i wpłacając opłatę startową oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność

4. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:

a) przyjęcie warunków regulaminu biegu,

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów ,

c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu,

d) wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.

5. Każdy zawodnik startujący w Silesia Marathon 2014 musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.

6. Opłata startowa w Silesia Marathon 2014 wynosi:

a) do dnia 31 maja 2014 r. – 65 zł,

b) do dnia 31 sierpnia 2014 r. – 85 zł,

c) do dnia 28 września 2014 r. – 110 zł,

d) w dniach 3 i 4 października 2014 opłata wnoszona w Biurze Zawodów wynosi 160 zł.

7. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.

8. Rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego.

9. Płatności realizowane są elektronicznie przy współpracy z firmą eCard kartami płatniczymi VISA i MasterCard lub w tradycyjny sposób (przelew elektroniczny, przekaz pocztowy) za pomocą generowanego automatycznie po rejestracji druku.

10. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm i klubów sportowych) wymagana jest standardowa rejestracja zawodników. W celu dokonania opłaty wymagany jest kontakt z Organizatorem (przez formularz kontaktowy).

11. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w terminie 7 dni od daty wpływu środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczna kompletnej informacji na temat pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.

12. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.

13. Prawo do bezpłatnego lub ulgowego startu w maratonie mają:

a) bezpłatny - zwycięzcy kategorii generalnych kobiet i mężczyzn w dotychczasowych edycjach Silesia Marathon. Osoby te po zarejestrowaniu się na stronie biegu proszone są o kontakt z organizatorem (formularz kontaktowy>>>biuro zawodów) w celu przyznania numeru startowego.

b) ulgowy (opłata manipulacyjna 5zł) - osoby, kończące 70 rok życia w 2014 roku (urodzone w 1944 roku i wcześniej). Osoby te po zarejestrowaniu się na stronie biegu proszone są o kontakt z organizatorem (formularz kontaktowy>>>biuro zawodów) w celu dokonania opłaty i przyznania numeru startowego

c) bezpłatny - zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.

14. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.

15. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy (imienny pod warunkiem dokonania opłaty startowej do dnia 31 sierpnia 2014 r.); pamiątkową koszulkę biegową przygotowaną specjalnie dla Silesia Marathon; możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu; pamiątkowy medal na mecie biegu wraz z pakietem regeneracyjnym.

16. Chętnym organizator zapewnia bezpłatny nocleg na sali sportowej. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona, a o przydziale miejsc decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń (dokonana opłata startowa). 

IV. Zgłoszenie

 

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl 

2. Zgłoszenia przyjmowane są od 21 lutego 2014 do 28 września 2014 r. Po tym  terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 3 – 4 października 2014 r.

3. Limit numerów startowych do przyznania w Biurze Zawodów w dniach 3 i 4 października 2014 roku wynosi 200 sztuk.

4. W dniu zawodów zapisy nie będą możliwe.

5. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczając ilość startujących osób. Ogłoszenie o wcześniejszym zamknięciu listy startowej zostanie podane na oficjalnej stronie internetowej biegu z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem.

6. Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy.

V. Pomiar i limity czasu

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 10, 20, 30 i 40 km trasy biegu. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych punktów kontrolnych.

4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.

5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy musza posiadać chip odebrany w biurze zawodów wraz z pakietem startowym.

6. Organizator określa limit czasu ukończenia maratonu na 6 godzin.

7. Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 2 godziny i 45 minut  zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy maratonu.

8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VI. Biuro Zawodów, szatnie i depozyt

1. Biuro Zawodów będzie czynne:

- 3 października 2014 r. w godz. 15.00 - 20.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)

- 4 października 2014 r. w godz. 10.00 - 20.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)

- 5 października 2014 r. w godz. 6.30 - 7.30 (weryfikacja i wydawanie pakietów)

2. Limit numerów startowych do przyznania w Biurze Zawodów w dniach 3-4 października 2014 roku wynosi 200 sztuk.

3. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście w Biurze Zawodów i okazaniu dowodu tożsamości.

4. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest okazanie wydrukowanej i podpisanej przez uczestnika karty startowej oraz kopii dowodu tożsamości uczestnika. Karty startowe będą udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej.

5. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.

6. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

7. Na mecie biegu uczestnicy maratonu będą mogli skorzystać z bezpłatnych masaży.

VII. Klasyfikacje i nagrody

1. Klasyfikacja Silesia Marathon prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a) generalna: kobiet i mężczyzn

b) wiekowa: kobiet i mężczyzn

        · K 20 od 18 do 29 lat

        · K 30 od 30 do 39 lat

        · K 40 od 40 do 49 lat

       · K 50 powyżej 50 lat

        · M 20 od 18 do 29 lat

        · M 30 od 30 do 39 lat

        · M 40 od 40 do 49 lat

        · M 50 od 50 do 59 lat

        · M 60 od 60 do 69 lat

        · M 70 powyżej 70 lat

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

3. Dodatkowe klasyfikacje grup społecznych i zawodowych rozegrane zostaną na podstawie osobnych regulaminów

4. Informacja o nagrodach dla zwycięzców przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie na oficjalnej stronie internetowej biegu.

5. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

6. Każdy uczestnik maratonu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.

7. Uczestnicy, którzy ukończą maraton będą mogli uczestniczyć w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Konkursy odbędą się na podstawie odrębnych regulaminów.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.

2. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników.

3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Maratonu.

4. Organizator ma prawo usunąć z trasy maratonu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Maratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

5. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

6. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

7. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu w czasie jego trwania.

8. Uczestnicy Maratonu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z Maratonem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

9. Silesia Marathon jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

10. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 15.30 po uiszczeniu opłaty w kwocie 500 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.

11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Maratonie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

12. Przebywanie na trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Maratonu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.

14. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w Maratonie oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Katowice, dnia 20 lutego 2014 roku

Miejsce startu

do góry