Bieg do Nowoczesnej

Warszawa piątek 25 września 2015 14:15 10 km, 1km, 200m
Bieg do Nowoczesnej

Bieg Główny o charakterze górskim na 10km. Bieg dla początkujących. Twój Pierwszy Kilometr. Nowoczesne Krasnale 200m.

I BIEG GÓRSKI DO NOWOCZESNEJ
WARSZAWA WOLA, PARK MOCZYDŁO
26.09.2015

PROGRAM IMPREZY:

12:00-12:30 POCZĄTEK IMPREZY, WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH
13:00 NOWOCZESNE KRASNALE BIEG NA 200M
13:30 MÓJ PIERWSZY KILOMETR
14:00 WSPÓLNA ROZGRZEWKA
14:15 I GÓRSKI BIEG DO NOWOCZESNEJ 10 KM
16:00 WRĘCZENIE NAGRÓD, WSPÓLNE BIESIADOWANIE
17:00 ZAKOŃCZENIE IMPREZY

Pamiętaj o zabraniu dowodu tożsamości oraz formularza z oświadczeniem o stanie zdrowia, druk do pobrania w zakładce REGULAMIN.

Zgłoszenie online będzie możliwe do 26 września 2015 roku do godziny 10.00 lub do wyczerpania limitu numerów startowych.

Strona imprezy: www.biegdonowoczesnej.com

I. CELE

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego i nowoczesnego stylu życia.

3. Budowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia Nowoczesna.

4. Promocja dzielnicy Wola jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych i nowoczesnych, a także promocja pięknych wolskich parków.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy BIEG DO NOWOCZESNEJ, zwanej dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie Nowoczesna z siedzibą w Rzeszowie,
 ul. Wita Stwosza 10, 35-113 Rzeszów, KRS: 0000565931, NIP: 8133705790.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 26 września 2015 r., start imprezy o godzinie 12.00.

2. Miejsce: Park Moczydło (Górka Moczydłowska), dzielnica Wola, Warszawa.

3. Długość trasy: 

·        Bieg do Nowoczesnej

bieg górski na dystansie 10 km

·        Mój Pierwszy Kilometr

bieg po płaskiej powierzchni na dystansie 1 km; pierwszy krok do nowoczesnego stylu życia, konkurencja dla osób, które chcą zmienić swój styl życia i rozpocząć przygodę z bieganiem

·        Nowoczesne Krasnale:

 bieg na dystansie 200 m dla dzieci do lat 12

4. Szczegółowa trasa Biegu dostępna będzie na stronie internetowej www.biegdonowoczesnej.com najpóźniej na 14 dni przed Biegiem.

IV. PROGRAM MINUTOWY

1. 12.00–13.30 – początek imprezy, wydawanie pakietów startowych

2. 13.00 – bieg Nowoczesne Krasnale

3. 13.30 – bieg Mój Pierwszy Kilometr

4. 14.00 – wspólna rozgrzewka 

5. 14.15 – start Biegu Górskiego do Nowoczesnej na dystansie 10 km

6. 16.00 – wręczenie nagród, wspólne biesiadowanie

7. 17.00 – zakończenie imprezy

V. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu Biegu do Nowoczesnej wynosi 2 godziny.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą Biegu w limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy.

3. W biegach Mój Pierwszy Kilometr oraz Nowoczesne Krasnale nie obowiązują limity czasu.

4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Biegu do Nowoczesnej na dystansie 10 km oraz biegu Mój Pierwszy Kilometr prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2002 lub wcześniej. W biegu Nowoczesne Krasnale mogą startować dzieci urodzone między rokiem 2003 a 2010. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.biegdonowoczesnej.com. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią formularz rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

5. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są przedstawić własnoręcznie podpisane Oświadczenie o stanie zdrowia.  

formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem o stanie zdrowia
Pobierz plik

6. Zgłoszenie online będzie możliwe do 26 września 2015 roku do godziny 10.00 lub do wyczerpania limitu numerów startowych. Po tym terminie zgłoszenia nie będą możliwe. Organizator zastrzega, że osoby zapisane po 23.09 koszulkę biegową mogą otrzymać w terminie do 7 dni po biegu.

7. W Biegu do Nowoczesnej obowiązuje limit 300 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. W biegu Mój Pierwszy Kilometr oraz Nowoczesne Krasnale obowiązują limity 100 nadanych numerów startowych.

8. Wszyscy Zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez Zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz dostarczenie do Biura stosownego oświadczenia zgodnie z punktami VI.4 i VI.5 niniejszego Regulaminu.

9. Adres Biura Zawodów: Państwomiasto, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa. Biuro będzie czynne w dniach 24-25 września (czwartek i piątek) w godzinach 17:00-20:00.

10. Dodatkowo, 26 września (sobota) w godzinach 12:00-13:30 Biuro będzie czynne w Parku Moczydło.

11. Zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:

  • numer startowy

  • elektroniczny chip do pomiaru czasu (dotyczy biegu głównego)

  • koszulkę okolicznościową

12. Elektroniczny chip będzie wbudowany w numer startowy i zabezpieczony pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością Uczestnika i nie podlega zwrotowi.

13. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

14. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego Zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane Oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz pamiątkowe puchary przewidziane są dla Zawodników w klasyfikacji generalnej:

  • Biegacze za miejsca 1-3 wśród kobiet i 1-3 wśród mężczyzn, oddzielnie dla każdego z dystansów. 
  • Najszybszy Wolanin i Najszybsza Wolanka w biegu głównym na dystansie 10 km. Wyłonione zostaną osoby, które w tej klasyfikacji zajmą I miejsce. Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w dzielnicy Wola w Warszawie wg dokumentu tożsamości.
2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą według indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

3. Każdy z Zawodników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. OPŁATY

1. Każdy Uczestnik Biegu Górskiego do Nowoczesnej ponosi koszty opłaty wpisowej. Opłata wpisowa wynosi:

  • 40 zł do dnia 18 września 2015 r.

  • 50 zł od dnia 19 września do dnia 23 września 2015 r.

2. Opłata za udział w biegu Mój Pierwszy Kilometr wynosi 10 zł a w biegu Nowoczesne Krasnale 5 zł.

3. W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) Zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

4. Wpłat można dokonać za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych na platformie Datasport do dnia 23 września 2015 r. Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres e-mail użyty podczas rejestracji.

5. Osobom urodzonym w roku 1950 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.

6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku Zawodnika na liście startowej na stronie www.biegdonowoczesnej.com co następuje po maksymalnie 5 dniach od dokonania opłaty.

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez oraz wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe Uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do Organizatora:
tel. 535 089 856,
 e-mail: 

2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu.

3. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są w biurze zawodów w dniu zawodów w ciągu 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 27 września 2015 r.

5. Depozyty ubraniowe: Zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

6. Przed i po biegu Zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

9. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Biura Zawodów własnoręcznie podpisane Oświadczenie o stanie zdrowia.

12. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

13. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

14. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz www.biegdonowoczesnej.com.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

16. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

17. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 
Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Nowoczesna.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

20. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator.

Miejsce startu

do góry